Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Embedded Software Developer

Asis

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

IT

IT

Application Count

74 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

74 application

Department

IT

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Asis Electronics is a fast-growing organization and market leader in smart technology solutions with over 450 employees. Our solutions help transport authorities to provide effective transit systems via easing passenger movement and improving operations management. Besides Turkey, our portfolio covers countries in Europe, Middle East, Africa and South Asia with on-ground operations. As an R&D and innovation focused company, we are shaping up next generation technology for smart transportation and smart cities. In addition, we are developing applications for automotive, defense, and financial technologies. As Asis Electronics, we are among the companies that shape the IT sector with our value-adding solutions. With our successful performance in different categories, we took our place in the 22nd “Top 500 IT Companies Survey” conducted by BT News. We are looking for a ''Embedded Software Developer‘’creative, game changer, innovative thinker, who takes initiative and is driven to help improve systems and embraces a culture of teamwork. As a member of our team, you will be part of new game changing solutions that would have a real impact on the next generation smart city.

Qualifications & Requirements

 • Bachelor's degree in Computer Engineering, Electronics Engineering or related field
 • 4 years of experience in application development with C and C++ programming languages (preferably in card payment systems applications)
 • Experience in application development with C# programming
 • Experienced in TCP/IP and UDP socket communication,
 • Experienced in Embedded Linux, Cross Compiler 
 • Ethernet, RS232 communication experience
 • Hands-on development experience with Qt-Framework is preferred.
 • Excellent command of written and verbal English

Job Description

 • Realization of software design according to needs and functional features
 • Developing software modules and performing unit tests
 • Performing performance, security and integration tests for the developed software module
 • Preparation of installation, maintenance and management guides for the developed software modules

What’s in it for you

 • You will impact and the opportunity to do amazing projects.Using some of the latest technologies
 • Obtain and enhance smart city and fintech experience
 • You will actively gain experience in agile working environment

Next Step

 • If this sounds like a good fit, if you’re excited to do something challenging and meaningful that preserves your ability to the fullest, waiting your application

Preferred Candidate

More than 4 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)

Gömülü Sistem Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gömülü Sistem Mühendisi Gömülü Sistem Mühendisi Maaşları Gömülü Sistem Mühendisi Nasıl Olunur? Gömülü Sistem Mühendisi Nedir? Gömülü Sistem Mühendisi İş İlanları
Asis

Informatics

Hakkımızda

10 yılı aşkın süredir Akıllı Şehir Çözümleri iş kolunda, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Elektronik Ücret Toplama Sistemleri, Ödeme Sistemleri, Kişi Sayma Sistemleri, Araç Takip Sistemi, Açık Alan İşçi Takip Sistemi, Akıllı Otopark Sistemi, PDKS, CCTV Güvenlik konularında AR-GE çalışmaları yapmakta ve yazılım-donanım ürünleri geliştirip dünyanın bir çok farklı ülkesine ihracat yapmaktadır.Birçok projenin hasılat paylaşımı şeklinde yap-işlet-devret modeli olması nedeniyle dünyanın çeşitli şehirlerinde kurduğumuz sistemlerin operasyonlarını da yürüten uzman kadro ve teknik ekibimiz ile 2017 yılı itibariyle  Savunma sanayi sektörü iş kolunda da üretim yapmaktayız.Asis Elektronik; teknoloji üreticisi olarak, alanında dünyaya çözümler sunan, Türkiyenin son 3 yılda “En hızlı Büyüyen Şirketlerinden” biri olarak TOBB 100 de yer almakta olup, Bilişim 500 olarak adlandırılan Türkiye’nin en büyük 500 Bilişim firması arasında 97.sırada yer almaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ASİS ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAMEİşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. (“Şirket”)’ne yapılan iş başvuruları vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi konusunda usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı ilgilere Asis Elektronik adresinde yer alan Asis Elektronik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.1. Tanımlarİşbu Aydınlatma Metninde kullanılan ve metnin bütünlüğü açısından açıklanması gereken tanımlar aşağıdaki gibidir:Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.Toplanan ve İşlenenKişisel Veriler : Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hali, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet, eğitim durumu, askerlik bilgileri, adres bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, özgeçmiş detayları, sağlık bilgileri, referans bilgileri.Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (“Çalışan Adayı”).Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmacıToplanan kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, uygun olmadığınıza karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla, insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere; Asis Elektronik internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım AmacıToplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında bulunan Şirket iştirak ve bağlı ortaklıklarına, yurt dışında bulunan bulut sağlayıcısına, Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Şirketi’ne aktarılabilmektedir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan internet sitemizdeki başvuru formu ve iş başvurusu yaptığınız ilgili kariyer siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında, aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar sırasında toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.5. Kişisel Verilerin Saklama SüresiŞirket, Çalışan Adayı tarafından sağlanan kişisel verileri, iş akdinin kurulması ilişkisi süresince ve herhalde işbu Muvafakatname’nin imza tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklayacak ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesi uyarınca kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri imha edecektir. Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenecek olup bu süre her halde 2 yılı geçmeyecektir.6. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların KullanılmasıKanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Asis Elektronik adresinde yer alan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde, 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.Yukarıda bulunan 6 maddeden oluşan Aydınlatma Metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Şirketi tarafından kimlik bilgilerim, iletişim bilgilerim, fiziksel mekan bilgilerim, özlük bilgilerim, görsel ve işitsel bilgilerim olmak üzere kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen açık rızamın alınmasını gerektiren amaçlarla ve sürelerde toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul ediyorum.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane.

Gömülü Sistem Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gömülü Sistem Mühendisi Gömülü Sistem Mühendisi Maaşları Gömülü Sistem Mühendisi Nasıl Olunur? Gömülü Sistem Mühendisi Nedir? Gömülü Sistem Mühendisi İş İlanları