Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Material Planning Engineer

Bitron Elektro Mekanik Ltd. Şti.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Manisa(Merkez)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Logistics

Logistics

Application Count

334 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

334 application

Department

Logistics

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Bitron is a global privately held company leader in research, development and manufacturing of mechatronic devices and systems for the Automotive, Appliance, HVAC, Charging Systems for electrical vehicle, medical and energy industries.

The plants are in Italy, Poland, China, Mexico and Turkey representing a competitive footprint with global localization.

Bitron has 16 Sales and Technical Centers and 1 After Market Center located in Italy. Besides 17 manufacturing plants and development centers located in Italy, Spain, China, Mexico, Poland, Bitron has manufacturing plant in Manisa, Turkey. 

Quality is one of the fundamental principles of Bitron. Bitron Group plants are certified according to ISO 9001, ISO 14001 and where applicable, IATF 16949. Alatri, Dronero, Grugliasco, Savona, Rossana and Pland plants are certified ISO 45001 as well.


Bitron Turkey, currently looking for “Material Planning Engineer ” for Manisa plant.


Qualifications :

·       Graduated from Engineering departments of Universities,

·       At least 2 years of experience as Material Planning Engineer,

·       Experienced in supply chain issues,

·       Having problem solving and time management skills, being result oriented,

·       Ability to use MS Office programs actively,

·       Innovative with analytical aspects,

·       Strong collaboration with good communication skills,

·       Fluent in English

·       No military obligation for male candidates. 


Job Description :

·       Making short-term, long-term material planning for local / overseas suppliers,

·       Advancing the material procurement processes within the scope of the budget that will enable the company to reach its financial targets, keeping raw material inventory management within the determined targets,

·       Development and implementation of new planning approaches,

·       Definition and implementation of improvement measures to achieve challenging inventory targets,

·       Daily MRP control,

·       Planning and optimizing stock levels of materials,

·       Checking value of the warehouse,

·       Investigating the possible problems that may occur during the material supply process, sharing the actions that should be taken urgently with the related people,

·       Preparing weekly/monthly reports.

Preferred Candidate

2 - 10 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed
Class B

Malzeme Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Malzeme Planlama Mühendisi Malzeme Planlama Mühendisi Maaşları Malzeme Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Malzeme Planlama Mühendisi Nedir? Malzeme Planlama Mühendisi İş İlanları
Bitron Elektro Mekanik Ltd. Şti.

Manufacturing / Industrial Products

Hakkımızda

Bitron Group is a global company that provides guidance to businesses in the development and production of electronic and mechatronic components, helping them to create innovative solutions. With Headquarter based in Italy, a footprint in 3 continents (33 locations, of which 17 manufacturing plants and development centers, 16 sales and technical centers and 1 aftermarket center), and employs around 10,000 people, the Company reported sales of $1,29 billion in 2022. In addition to being part of the change and promoting the UN Global Compact that upholds ten leading principles in the area of human rights, inclusion, diversity, labor, environment and antibribery, Bitron is committed to the SDGs (Sustainable Development Goals) adopted by the United Nations to realize a sustainable society and a better future for everyone.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

BİTRON ELEKTROMEKANİK LİMİTED ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİİş başvurusunda bulunmanız halinde Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla BİTRON ELEKTROMEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ (“BİTRON”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.İşbu “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10’üncü maddesi kapsamında şirketimiz tarafından hazırlanarak incelemenize sunulmuştur.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIBİTRON, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, ileride BİTRON ve İştirakleri nezdinde beyanlarınıza uygun olarak pozisyon açılması halinde tarafınızla iletişime geçilmesi, işe alım süreçlerine ilişkin memnuniyetinizin ölçülmesi ve süreçlere dair geri bildirimlerinizin alınmasına yönelik anket yapılması ve kariyer gelişim önerilerinde bulunulması amaçları ile kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, BİTRON ve iştiraklerinin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işleyebilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİN AKTARILMASIKişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda; BİTRON iştiraklerine, tedarikçilerine, çalışma ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içine ve yurtdışına aktarılabilecektir.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, yazılı olarak iş başvuru formunun tarafınızca doldurularak BİTRON teslim edilmesi veya gönderilmesi, değerlendirilmesi amacıyla kariyer portalları, başvuruda bulunduğunuz internet siteleri veya çalışan aday platformları vasıtasıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde ileride uygun pozisyonlar için tarafınızla iletişime geçilmesi, işe alım süreçlerine ilişkin memnuniyetinizin ölçülmesi, süreçlere dair geri bildirimlerinizin alınmasına yönelik anket yapılması ve kariyer gelişiminizin sağlanması kapsamında önerilerde bulunulması amaçlarıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır ve işlenecektir.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahipleri haklarınıza ilişkin taleplerinizi BİTRON’a yapılan İş Başvurularında/Özgeçmiş Paylaşımlarında Alınan Bilgi Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde düzenlenen yöntemlerle BİTRON’a iletmeniz durumunda, şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARIBilgi ve başvuru taleplerinizi Ek-I’de belirtilen başvuru formunu doldurarak BİTRON’un OSB IV. KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. MENGÜ PEKCAN CD. NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yönlendirebilirsiniz. BİTRON taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin BİTRON nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, BİTRON’a duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Malzeme Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Malzeme Planlama Mühendisi Malzeme Planlama Mühendisi Maaşları Malzeme Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Malzeme Planlama Mühendisi Nedir? Malzeme Planlama Mühendisi İş İlanları