Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Mersin(Merkez)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

244 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

244 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Mersin, Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermekte olan şirketimiz için aşağıdaki özelliklere sahip 'Bakım Teknisyeni' aranmaktadır.

 • Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi Elektrik - Elektronik - Makine - Metal Teknolojisi - Torna ve Tesviye bölümlerinden mezun,
 • Tercihen en az 1 yıl bakım ve arıza giderme konularında olmak üzere fabrikalarda çalışmış olmak,
 • Tercihen Pnömatik sistemler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan,
 • Vardiyalı Çalışabilecek,
 • Mersin'de ikamet eden,
 • İletişim ve koordinasyon becerisine sahip,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

İŞ TANIMI

 • Bakım Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bakım planlarına uygun olarak, açılan iş emirleri ve yapılan görevlendirme doğrultusunda, planlı bakım faaliyetlerini yapmak,
 • Bakım sonrası veya gerekli durumlarda üretim faaliyetlerine refakat etmek,
 • Yönetim tarafından benimsenmiş sistem çalışmalarında görev almak,
 • İlgili tüm birimlerle koordinasyonu sağlamak; bakım operasyonu ile ilgili geri bildirimlerde bulunmak,

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Teknisyeni Bakım Teknisyeni Maaşları Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Bakım Teknisyeni Nedir? Bakım Teknisyeni İş İlanları
Hakkımızda

CMC GROUP, Europe’s leading providers of private label solutions in the fields of cosmetics, medical, baby and home care.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİCMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.I) TanımlarAçık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. (Şirketimiz sadece sağlık, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleri ve biyometrik veri kullanmaktadır.)Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.Şirketimizin Bağlı Olduğu Şirketler: CMC Group ve bağlı olduğu Hartmann Holding.II) Kişisel Verileri İşleme AmaçlarıCMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler.Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek için çalışan alımlarında adayları tanımak,Çalışanların niteliklerini anlamak,Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek,Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,KVKK’da belirtilen diğer amaçlar,III) Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin CMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaştığı Kişisel Veriler CMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin Bağlı olduğu CMC Group’a, Hartmann Holding’e, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.IV) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ve yazılı dosyalama ile de toplanmaktadır.İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:Kanunlarda açıkça öngörülmesi.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.V) İlgili Kişinin Hakları:Kişisel verisi CMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla aşağıda son sayfada belirtilen iletişim bilgileri doğrultusunda CMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti yahut temsilcilerine yöneltebilir:a) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,c) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,f) Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,h) İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesiVI) İletişim BilgileriCMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti Adres : Karaduvar Mah. Serbest Bölge 6. Cadde Dış Kapı No: 25 İç Kapı No: 2 33020 Akdeniz MersinTel: 0(324) 239 38 70Fax: 0(324) 239 38 73E-mail: mustafa.topacik@cmc-group.com.trCMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti ve Bağlı Olduğu CMC Group ve Holding Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikasının tam metnine cmc-group.info ve hartmann.com adresinden ulaşabilirsiniz.Bu metnin web sitesinde yayınlanmak da dahil olmak üzere ilgili kişilerin erişimine uygun yollar ile açılması ile CMC Consumer Medical Care Pamuk Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti. ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Teknisyeni Bakım Teknisyeni Maaşları Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Bakım Teknisyeni Nedir? Bakım Teknisyeni İş İlanları