Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İstanbul(Avr.)(Şişli)
1 gün önce güncellendi

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Department

Operations

Operations

Application Count

132 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Application Count

132 application

Department

Operations

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

GENERAL QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are looking for an Office Manager position at the branch of our company, which operates as the official Visa Application Center for Germany and Italy, in Gayrettepe (Astoria business centre).

 • Good command of at least one of the English or German languages,
 • Having a minimum of 4 years of work experience, including at least 1 year as a manager,
 • Experienced in customer relations management, operations etc.
 • Able to adapt to flexible and busy working hours
 • Sensitive, careful, meticulous about the rules
 • Diction is correct, can express himself well, communication skills are at a high level

Job description

 • Responsible for the branch operation process and ensuring the continuity of the operation efficiently
 • Planning, monitoring and controlling the daily work flow of the branch
 • Ensuring the follow-up and control of its personnel
 • Carrying out the cash register responsibility of the branch, reporting the main cash and pre-accounting transactions
 • To carry out document and file transfers between branches, to follow up the reporting processes
 • To follow up the analysis and correction of malfunctions, issues, etc. in the branch
 • Carrying out studies to evaluate and improve existing operational processes
 • Preparing and transmitting periodic reports to be forwarded to the relevant business units

Preferred Candidate

More than 5 years of experience
Associate Degree(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Ofis Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ofis Müdürü Ofis Müdürü Maaşları Ofis Müdürü Nasıl Olunur? Ofis Müdürü Nedir? Ofis Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

1998 Yılında kurulan iDATA, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından vize hizmetlerinin sağlanması için yetkilendirilmiş resmi kurumdur.

1998 Yılında kurulan iDATA, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından vize hizmetlerinin sağlanması için yetkilendirilmiş resmi kurumdur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

iDATA Danışmanlık ve Hizmet Dış Ticaret A.Ş. (“iDATA” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizingüvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen veiş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik,tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacakkararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Busorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniziaşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Veri Sorumlusuna İlişkin BilgilerKanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 388952 sicil numarasıyla kayıtlı,0465005122300019 MERSİS numarasına sahip, Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. No:141/5 Şişli /İstanbul adresinde mukim iDATA Danışmanlık ve Hizmet Dış Ticaret A.Ş. Veri Sorumlusu’dur.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz iDATA tarafından;• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,• iDATA’nın taraf olduğu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbuamaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlarauygun olarak gerekli görülmesi halinde başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idarimakamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine Kanun’da belirtilen verigüvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamındatutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronikortamda toplanmaktadır.Bu kapsamda; CV’nizde/İş başvurularınızda yer alabilecek ad-soyad, doğum tarihi, ikamet adresi,eğitim bilgisi, mesleki deneyim, askerlik durumu, telefon numarası, e-posta adresi, referanslarınız,işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınankayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindekikişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafındanalenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla verisorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarakişlenmektedir.NOT: Çalışan adayı özgeçmişleri ve/veya eki kapsamında şirkete iletilen üçüncü kişilere ait kişiselverilerin (Referans kişisi gibi) şirket ile paylaşıldığına dair gerekli bilgilendirmenin, çalışan adayıtarafından üçüncü kişilere yapılmış olduğu kabul edilmektedir.4. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman iDATA’ya başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararıngiderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi,işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Ergenekon Mah.Cumhuriyet Cad. No:141/5 Şişli / İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veyaşahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenlielektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırdakayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak veri_koruma@idata.com.tr adresine iletebilirsiniz. adresineiletebilirsiniz. iDATA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücretalmadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulu tarafından belirlenen başvuru ücretini alarakyanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirkettarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.iDATA Danışmanlık ve Hizmet Dış Ticaret A.Ş.

Detaylı Bilgi

Ofis Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ofis Müdürü Ofis Müdürü Maaşları Ofis Müdürü Nasıl Olunur? Ofis Müdürü Nedir? Ofis Müdürü İş İlanları