Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ulaştırma Sorumlusu

İHLAS HOLDİNG A.Ş.

İstanbul(Avr.)(Bahçelievler)
Bugün yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Hizmet Personeli

Departman

İdari İşler

İdari İşler

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Hizmet Personeli

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

İdari İşler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1-Binek Araç Taleplerinin E- Mail ve telefonla alınması

2-Talebin programa yazılıp plana alınması zamanında hizmet verilmesi.

3-Aksaklıkların ve gelişmelerin hizmet alan üniteye ulaştırma şefine bildirilmesi.

4-Günlük rapor talep eden ünitelere raporların gönderilmesi 

5-Görev fişi giriş ve km kontrolü.

6-Yol takip ve GPS kontrolü

7-Günlük binek araçların göreve hazırlığının kontrolü (Araç ve şoför adedi, temizlik, klima, zincir, kar lastiği vb.)

8- Akşam 17:30 ile sabah 08:45 arası görev yapacağı gece amirliğine; ek olarak baskı tesisleri vardiya servislerinin (Gece01:15, 03:00,-05:30-06:00 ) takibi.

9-Ay sonu taşıyıcı firma araçları ile km. mutabakatı yapılması (aylık yapılan görevlerin tekrar kontrolü)

10- Araç Talepten hizmet alan 15 ünitenin; Taşıyıcı firmanın keseceği faturaların kontrolü.

11-Gece vardiya amiri olarak, servis ve binek araç hizmetlerinde meydana gelen aksaklıkları taşıyıcı firma yetkilisine bildirerek çözer.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Ulaştırma Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ulaştırma Sorumlusu Ulaştırma Sorumlusu Maaşları Ulaştırma Sorumlusu Nasıl Olunur? Ulaştırma Sorumlusu Nedir? Ulaştırma Sorumlusu İş İlanları
İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Holding / Şirketler Grubu

Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1) Veri SorumlusuVeri Sorumlusu, İhlas Holding A.Ş. unvanlı ve Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11 B/21 İhlas Plaza Yenibosna Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan tüzel kişidir.Veri Sorumlusu, Anayasa’ya, KVK Kanununa ve sair Mevzuat ile Şirketin resmi web sayfasında da bulunan İhlas Holding KVK İşleme Politikası’ na uygun bir şekilde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemekte ve yasal süresi boyunca saklanmaktadır.2) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuʼnda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve aynı Kanunʼun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından zaman zaman aşağıda belirtilen hallerde ve amaçlar doğrultusunda;• çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, • çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,• personel temini veya Şirket güvenlik süreçleri için referans veya istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi,• şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,• şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,• iş şartları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,• talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,• referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi ve/veya iletişimin sağlanması,• kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,• iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,• kişisel veri sahibi işe alınsın veya alınmasın, Şirket tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, Mevzuatın öngördüğü veya veri işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın saklanabilmesiamaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Veri Sorumlusu / Şirket, güvenlik gibi amaçlarla işyerinde kamera bulundurabilecek, kişisel veri sahibi ve Şirket, Grup Şirketlerinde bulunan diğer kişiler kamera ile izlenebilecek ve görüntüleri kayıt altına alınabilecektir.3) Kişisel Verilerinizin Kimlere AktarılacağıToplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlarʼın gerçekleştirilmesi doğrultusunda grup şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlara, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu, çalışan adaylarının Şirketʼe e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuʼnun 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.5) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.Kişisel Veri Sahibi, KVK Kanunu’nun 10. ve 11. maddeleri uyarınca, Veri Sorumlusu’na başvurarak; İhlas Holding KVK İşleme Politikası’nda bildirilen haklarının gereğini talep etme hakkına sahiptir.Kişisel Veri Sahibi bu haklarını kullanma kapsamında; İhlas Holding KVK İşleme Politikası’nda bildirilen yöntemler ile her zaman başvuru yapabilir. Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmesi durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Kişisel veri sahibi, bu haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanacağı hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini; Veri Sorumlusunun resmi web sayfasında yer alan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını yukarıda belirtilen Şirket adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ekteki formu yukarıda belirtilen Şirket adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir.

Detaylı Bilgi

Ulaştırma Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ulaştırma Sorumlusu Ulaştırma Sorumlusu Maaşları Ulaştırma Sorumlusu Nasıl Olunur? Ulaştırma Sorumlusu Nedir? Ulaştırma Sorumlusu İş İlanları